Call: 63 2768 745 | Email: szkola@pyzdry.eu

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zsppyzdry.pl.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach
Adres strony Internetowej: www.zsppyzdry.pl

Data publikacji strony Internetowej: 2018-08-16

Data ostatniej aktualizacji strony Internetowej: 2022-04-06

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Braki:

Brak tłumacza języka migowego.

Brak audiodeskrypcji.

Brak możliwości sterowania wzrokiem.

Brak aplikacji mobilnej.

 

Deklarację sporządzono 2022-04-06 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Pyzdrach.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Iwona Jankowska
Katarzyna Dylewska

63 2768745
63 2768211

pgpyzdry@wp.pl
szkola@pyzdry.eu

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
ul. Szkolna 2
62-310 Pyzdry

e- mail: pgpyzdry@wp.pl

Problemy z dostępnością

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyną Dylewską – pgpyzdry@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 2768745.

Skargi i wnioski

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Szkolnej, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
2. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
4. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Brak aplikacji oraz tłumacza języka migowego.

Skip to content