Call: 63 2768 745 | Email: szkola@pyzdry.eu

Harmonogram roku szkolnego 2021/22

Harmonogram ważnych terminów dla rodziców i uczniów

w roku szkolnym 2021/22

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021r.
2. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 1 września 2021r.
3. Zebranie z rodzicami uczniów klas I drugi tydzień września 2021r.
4. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 14 września 2021r.
5. Zebranie z rodzicami uczniów klas II-VIII 16 września 2021r.
6. Pisemne zgłoszenie przez rodziców (w przypadku rodziców pracujących) potrzeby opieki w formie świetlicy, w dniach wolnych od zajęć 14 i 15 października 2021r. (z podaniem dni i godzin opieki). Uczniowie klas dostaną odpowiednie druki. do 8 października 2021r.
7. Dni wolne od zajęć dydaktycznych 14-15 października 2021r.
8. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 26 października 2021r.
9. Pisemne zgłoszenie przez rodziców (w przypadku rodziców pracujących) potrzeby opieki w formie świetlicy, w dniu wolnym od zajęć 12 listopada 2021r. (z podaniem godzin opieki). Uczniowie klas dostaną odpowiednie druki. do 22 października 2021r.
10. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

12 listopada 2021r.

 

11. Szkolenie Rady Pedagogicznej

      Temat szkolenia: „Kompetencje kluczowe w praktyce”

16 listopada 2021r.

15:15-17:15

12. Zebranie z rodzicami uczniów klas I – VIII 25 listopada 2021r.
13. Konferencja dla nauczycieli: Przeciwdziałania skutkom długotrwałego korzystania z urządzeń informatycznych, we współdziałaniu z Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowychw Pyzdrach

 

25 listopada 2021r.
14. Podanie propozycji ocen semestralnych z przedmiotów i zachowania. 14 grudnia 2021 r.
15. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 r.

 

16. Nowy Rok 1  stycznia 2022 r.
17. Święto Trzech Króli 6 stycznia 2022r.
18. Ostateczne ustalenie ocen za I semestr roku szkolnego 2021/2022 14 stycznia 2022 r.
19. Koniec I semestru roku szkolnego 2021/2022 14 stycznia 2022 r.
20. Ferie zimowe 17 stycznia –30 stycznia 2022 r.

 

21. Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej za I semestr 1 lutego 2022 r.
22. Posiedzenie analityczne Rady Pedagogicznej za I semestr 3 lutego 2022r.
23. Zebranie rodziców semestralne 3 lutego 2022r.
24. Pisemne zgłoszenie przez rodziców (w przypadku rodziców pracujących) potrzeby opieki w formie świetlicy w dniach 11,12,13  kwietnia 2020 r. (z podaniem dni i godzin opieki). Uczniowie klas dostaną odpowiednie druki. do 1 kwietnia 2022 r.
25. Rekolekcje wielkopostne 11,12,13  kwietnia 2022 r. (przewidywany termin w zależności od uzgodnień z Proboszczem Parafii Pyzdry)

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.

26. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 12 kwietnia 2022r.
27. Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19  kwietnia 2022r.

 

28. Pisemne zgłoszenie przez rodziców (w przypadku rodziców pracujących) potrzeby opieki w formie świetlicy, w dniu wolnym od zajęć 2 maja 2022r. (z podaniem dni i godzin opieki). Uczniowie klas dostaną odpowiednie druki. do 22 kwietnia 2022r.
29. Zebranie rodziców 28  kwietnia 2022r.
30. Przerwa majowa 1-3 maja 2022r.

 

31. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2 maja 2022r.
32. Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym

 

 

 

 

 

 

 

Egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym

Język polski–24 maja 2022 r. (wtorek)

– godz. 9:00

 Matematyka – 25 maja 2022r. (środa)

– godz. 9:00

Język obcy nowożytny 26 maja 2022 r. (czwartek)

– godz. 9:00

 

13 czerwca 2022 r. godz. 9:00

14 czerwca 2022 r. godz. 9:00

15 czerwca 2022 r. godz. 9:00

33. Poinformowanie uczniów i rodziców o proponowanych ocenach – e-dziennik i pisemnie o ocenach niedostatecznych (termin ostateczny) do 17 maja 2022 r.
34. Dzień Dziecka – zajęcia wychowawczo -edukacyjne  i wycieczki w klasach 1-3

Świetlica pracuje według stałego planu.

1 czerwca 2022 r.

 

35. Pisemne zgłoszenie przez rodziców (w przypadku rodziców pracujących) potrzeby opieki w formie świetlicy w dniu wolnym od zajęć 17 czerwca 2022 r. Uczniowie klas dostaną odpowiednie druki. do 8 czerwca 2022 r.
36. Boże Ciało 16 czerwca 2022 r.

 

37. Dzień wolny od zajęć po Bożym Ciele 17 czerwca 2022 r.

 

38. Ustalenie ocen za rok szkolny 2021/2022 15 czerwca 2022 r.
39. Możliwość złożenia wniosku w sekretariacie w sprawie ustalenia egzaminu poprawkowego w formie pisemnej 20 -21 czerwca 2022 r.
40. Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej – klasyfikacja, przedstawienie wyników i zatwierdzenie 21 czerwca 2022 r.
41. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2022 r.

(podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

42. Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

43. Egzaminy poprawkowe od 24 do 26 sierpnia 2022 r.
Terminy umieszczone w harmonogramie mogą ulec zmianom, o których zainteresowane podmioty będą informowane za pomocą e-dziennika i komunikatów. Terminy pracy Rady Pedagogicznej poświęcone szkoleniu oraz związane z potrzebą podejmowania uchwał np. wynikających ze zmian prawa, będą przekazywane  możliwie najwcześniej przed posiedzeniami. Jeżeli oprócz zebrań wskazanych w harmonogramie będą organizowane dodatkowe spotkania, to informacja o nich zostanie przekazana wcześniej za pomocą e-dziennika oraz powiadomienia pisemnego za pośrednictwem ucznia.

 

 

 

Skip to content