Call: 63 2768 745 | Email: szkola@pyzdry.eu

Organizacja  roku szkolnego oraz dni wolnych od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2018/2019.

Zarządzenie nr 2/2018/2019

 z dnia 5 września 2018 r.

w sprawie organizacji  roku szkolnego oraz dni wolnych od zajęć lekcyjnych

w roku szkolnym 2018/2019.

         Na podstawie Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pyzdrach §6 ust.2 pkt.1, ust. 5 pkt 2, 11, 13

Dyrektor Zespołu zarządza co następuje:

  • 1. Podaje się do wiadomości kalendarz roku szkolnego 2018/2019. Zobowiązuję wychowawców i nauczycieli do zapoznania z nim rodziców i uczniów oraz uwzględnienia w planach pracy.

 

Kalendarz na rok szkolny  2018/2019

 

1.      

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018r.

(podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

– Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2.       Posiedzenie Rady Pedagogicznej – zapoznanie Rady Pedagogicznej z nadzorem pedagogicznym i zaopiniowanie kalendarza – organizacji roku szkolnego 2018/19, zaopiniowanie organizacji doradztwa zawodowego, zaopiniowanie programu wychowawczo-profilaktycznego 13 września 2018 r. godz. 14.30
3.      

 

Zebranie Rodziców

-informacja o wynikach egzaminu

– poinformowanie o procedurach egzaminacyjnych, organizacji oraz możliwych dostosowaniach warunków i form egzaminacyjnych dla ucznia podczas egzaminu gimnazjalnego i w szkole podstawowej po klasie ósmej,

19 września 2018r. godz. 17.00
4.       Złożenie pisemnych deklaracji rodziców (prawnych opiekunów) uczniów ze wskazaniem języka obcego nowożytnego, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego oraz po klasie ósmej szkoły podstawowej (druk u pedagoga gimnazjum)

Zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) z możliwymi dostosowaniami warunków.

 

do 1 października  2018 r.
5.       Zgłoszenie szkoły do egzaminu po ósmej klasie – do 1 października 2018 r.
6.       Posiedzenie Rady pedagogicznej – zaopiniowanie planów finansowych szkoły oraz szkolenie 4  października 2018 r. godz. 14.30

 (termin może się zmienić w zależności od terminu wyznaczonego przez Skarbnika Gminy Pyzdry)

7.       Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej z pracownikami i emerytowanymi pracownikami szkoły

O godz. 16.00 (początek w szkole)

W trakcie zajęć – lekcyjnych koncert przygotowany przez uczniów dla całej szkoły i nauczycieli (godz. do uzgodnienia przez organizatorów z dyrekcją szkoły.

12 października 2018r.
8.      

 

Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2018 r. –dzień wolny od pracy (niedziela)
9.       Ostateczny termin przedłożenia dyrektorowi szkoły orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz o stanie zdrowia związanych z dostosowaniami egzaminacyjnymi na egzamin po ósmej klasie i gimnazjalnym. do 15 października 2018r.
10.             Pasowanie I klas Szkoły Podstawowe

(złożenie kwiatów pod tablicą Jana Pawła II przez uczniów klas I)

16 października 2018 r.
11.             Posiedzenie Rady pedagogicznej – uchwalenie dostosowań na egzamin gimnazjalny, szkolenie. 23 października 2018 r. godz. 14.30
12.             Zgłoszenie potrzeby zapewnienia dziecku opieki w świetlicy w dniu 2 listopada 2018 r. Szkoła zapewnia opiekę świetlicową po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeb przez rodziców do wychowawcy klasy, który w dniu 26 października przekazuje listę dzieci z godzinami opieki dyrekcji szkoły. do 26 października 2018 r.
13.             Wszystkich Świętych. 1 listopada 2018 r.
14.             Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

 

2 listopada 2018
15.             Narodowe Święto Niepodległości – obchody w szkole formie koncertu słowno – muzycznego, podsumowania projektów, konkursów zgodnie z planami, śpiewanie pieśni patriotycznych – szczegóły zostaną ogłoszone w dniach poprzedzających wydarzenie. 9 listopada 2018 r. ( obchody gminne w niedzielę  11 listopada)
16.             Zebranie rodziców –informacja o wynikach w nauce i zachowaniu. 15 listopada 2018
17.             Ostateczny termin pisemnego poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) przez dyrektora szkoły o dostosowaniu warunków i form egzaminu do dysfunkcji ucznia (za pośrednictwem pedagoga szkolnego).

Termin przedłożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) dyrektorowi szkoły pisemnego oświadczenia o skorzystaniu lub rezygnacji z prawa do przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do dysfunkcji ucznia.

Przekazanie do OKE danych dotyczących uczniów przystępujących do egzaminu

Powyższe dotyczy egzaminu gimnazjalnego i po szkole podstawowej.

do 20 listopada 2018 r.

 

 

 

 

 

23 listopada 2018r.

 

 

 

 

 

 

30 listopada 2018 r.

18.             Porozumienie dyrektora szkoły z Dyrektorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie dostosowań dotyczących szczególnych przypadków, w tym nieujętych w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do 30 listopada 2018 r.
19.             Podanie propozycji ocen semestralnych z przedmiotów i zachowania. 14 grudnia 2018r.
20.             Zimowa przerwa świąteczna 24 – 31 grudnia 2018r.
21.             Nowy Rok 1  stycznia 2019 r. – dzień świąteczny
22.             Rozpoczęcie nauki po świętach

                                      

2 stycznia 2019 r.
23.             Trzech Króli 6 stycznia 2019r. dzień świąteczny (niedziela)
24.             Ostateczne ustalenie ocen za I sem. roku szkolnego 2017/2018 i poinformowanie uczniów . 4 stycznia 2019r.
25.             Rodzice ucznia lub słuchacz mogą złożyć dyrektorowi szkoły, , pisemną informację o: zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń lub słuchacz uczył się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych (załącznik 3a) nie później niż do 15 stycznia 2019 r.

(dyrektor zgłasza do OKE do 18 stycznia 2018)

26.             Koniec I semestru 12 stycznia 2019 r.
27.             Ferie zimowe 14 – 27 stycznia 2019 r.

 

 

 

28.             Posiedzenie klasyfikacyjne Rady pedagogicznej za I semestr 29 stycznia 2019 r. 14.30 (wtorek)
29.             Zebranie rodziców semestralne w gimnazjum i szkole podstawowej. 31 stycznia 2019 r.  godz.17.00 (czwartek)
30.             Rada analityczna za I semestr 5 luty 2019 godz.14.30
31.             Pisemne zgłoszenie przez rodziców (w przypadku obydwóch rodziców pracujących) potrzeby opieki w formie świetlicy w dniach 26-27 marca 2018 r. (z podaniem dni i godzin opieki) do 22 marca 2019 r.
32.             Rekolekcje wielkopostne Termin w zależności od uzgodnień z Proboszczem Parafii Pyzdry

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych 

33.             Egzamin gimnazjalny klas III 1. część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa);  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00,  z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek);  z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00  z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek);  na poziomie podstawowym – godz. 9:00,  na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Terminy dodatkowe:

1. część humanistyczna – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek);  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00,  z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza – 4 czerwca 2019 r. (wtorek);  z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00,  z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa);  na poziomie podstawowym – godz. 9:00,  na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego 14 czerwca 2019 r. Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń 14 czerwca 2019 r. Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 21 czerwca 2019 r.

34.             Egzamin po ósmej klasie szkoły podstawowej.

Zajęcia w szkole podstawowej zwieszone – zapisy uczniów (rodziców pracujących)  na świetlicę do 10 kwietnia 2019 u wychowawców klas.  Wychowawcy do końca zajęć przekazują listy z dniami, godzinami opieki do dyrekcji szkoły.

1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

Terminy dodatkowe:

1. język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:00

2. matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00 3. język obcy nowożytny –

5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11:00

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu: Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 14 czerwca 2019 r. Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń 14 czerwca 2019 r. Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 21 czerwca 2019 r.

35.             Wiosenna przerwa świąteczna 18-23 kwietnia 2019 r.

 

36.             Zebranie rodziców gimnazjum:

 – informacyjne dotyczące wyników nauczania oraz spraw wychowawczych

– spotkanie ze specjalistą zajmującym się profilaktyką w pracy z dziećmi (temat zostanie ustalony zgodnie z potrzebami)

25 kwietnia 2019 r.
37.             Pisemne zgłoszenie przez rodziców (w przypadku obydwóch rodziców pracujących) potrzeby opieki w formie świetlicy w dniu wolnym od zajęć  2 maja 2019 r. do 27 kwietnia 2019 r.
38.             Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych 2 maja 2019 r.
39.             Świąteczna przerwa majowa (dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych 2 maja- z dni do dyspozycji dyrektora) 1 i 3 maja 2019 r.

 

 

40.             Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych 2 maja 2019 r. Szkoła zapewnia opiekę świetlicową (po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeb przez rodziców)
41.             1 czerwca 2019 r. Dzień Dziecka

 Dzień Patrona (w gimnazjum)

31 maja – obchody w szkole podstawowej, a w gimnazjum, w ustalonym z wychowawcami (w zależności od pogody) terminie – rajd rowerowy

 

42.             Poinformowanie uczniów i rodziców o ustalonych ocenach w e-dzienniku i pisemnie o ocenach niedostatecznych (termin ostateczny) do 12 czerwca 2019r.
43.             Ostateczne ustalenie ocen za rok szkolny 2017/2018 do 12 czerwca 2019r.
44.             Przekazanie do sekretariatu przez wychowawców ( w formie elektronicznej)  zbiorczych zestawień ocen do klasyfikacji. Do 15 czerwca 2018 do godz. 14.00
45.             Możliwość złożenia wniosku w sekretariacie w sprawie ustalenia egzaminu poprawkowego w formie pisemnej 15 -19 czerwca 2018.
46.             Posiedzenie  Rady Pedagogicznej –przedstawienie wyników klasyfikacji za rok szkolny 2018/2019 oraz zatwierdzenie 18 czerwca 2018
47.             Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  20 czerwca 2019 r.  -dzień wolny
48.             Ferie letnie 21 czerwca 2019 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

49.             Boże Ciało 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

50.             Egzaminy poprawkowe od 26 do 30 sierpnia 2019r.

 Terminy umieszczone w harmonogramie mogą ulec zmianom, o których zainteresowani podmioty będą informowani za pomocą e-dziennika i komunikatów. Terminy pracy Rady Pedagogicznej poświęcone szkoleniu oraz związane z potrzebą podejmowania uchwał, np. wynikających ze zmian prawa, będą przekazywane  możliwie najwcześniej przed posiedzeniami. Jeżeli oprócz zebrań wskazanych w harmonogramie będą organizowane dodatkowe spotkania, to informacja o nich zostanie przekazana wcześniej za pomocą e-dziennika oraz powiadomienia pisemnego za pośrednictwem ucznia.

                                                       

 

Skip to content