Zasady organizacji opieki dzieci w klasach 1-3 oraz konsultacji.


Szanowni Rodzice

Poniżej zamieszczam zasady organizacji opieki nad dziećmi w klasach 1-3 oraz konsultacji dla klas IV-VIII, a także  wytyczne dla pracowników szkoły związane z prowadzeniem zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3,  Zamieszczam je wszystkie razem, w tym wpisie na stronie, aby nie trzeba było otwierać ich pojedynczo i aby Państwo wiedzieli jak szkoła przygotowuje się do ewentualnego przyjęcia dzieci. Proszę o zapoznanie się z nimi.

Procedura związaną z organizacją zajęć klas I-III w oparciu o wytyczne MEN, GIS i MZ. 

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych. Zajęcia te nie są równoznaczne z realizacją podstawy programowej dla dzieci w nich uczestniczących. Podstawa programowa będzie nadal realizowana za pomocą nauczania zdalnego i nadal trzeba będzie pracować z dziećmi w domu. 

Uwzględniając warunki lokalowe naszej szkoły będą tworzone grupy składające się maksymalnie z 11 uczniów oraz 1 nauczyciela. Podstawowym zadaniem funkcjonowania grup będzie zapewnienie opieki nad dziećmi, które zostaną zgłoszone, a dopiero później formy, metody i treści związane z realizowaniem podstawy programowej. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele i uczniowie, ale mogą to być uczniowie z różnych klas tego samego poziomu, np. klas 1 lub różnych, np. 1, 2 lub 3 oraz inni nauczyciele niż uczących w danej klasie. Na zajęciach ograniczone zosta aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami takie jak np. wspólne zabawy i gry, wyjścia poza teren szkoły, czy korzystanie z placu zabaw.  

Decyzja o posłaniu dziecka na zajęcia powinna być oparta o racjonalne przesłanki takie jak: brak możliwości zapewnienia opieki w domu ze względu na pracę zawodową. Należy się liczyć z istotnym ryzykiem zakażenia dziecka w szkole i przeniesienia wirusa na domowników. Przysłanie dziecka do szkoły powinno być rozwiązaniem ostatecznym, tylko w przypadku braku jakiejkolwiek możliwości zapewnienia innej opieki w domu, w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych, w związku z koniecznością podjęcia obowiązków zawodowych.    

Dla dzieci, rodziców i nauczycieli ustalone zostaną obowiązujące ich procedury mające na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia wirusem, których przestrzeganie będzie bezwzględnie wymagane. Procedury zostaną opublikowane na stronie szkoły www.zsppyzdry.pl ,a  „Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowychedukacja wczesnoszkolna”, które będą podstawą funkcjonowania grup przesyłamy w załączniku. 

Dla dzieciktóre korzystały wcześniej z opieki świetlicy, będzie ona zorganizowana tak jak przed ograniczeniem funkcjonowania szkół, jednak należy zgłosić taką potrzebę z podaniem dni tygodnia i godzin opieki. 

Na zajęcia można zgłaszać i przyprowadzać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych. W przypadku stwierdzenia temperatury lub innych objawów, dziecko będzie poddane izolacji (z zapewnieniem opieki osoby dorosłej), a rodzic natychmiast zostanie powiadomiony o tym telefonicznie i zobowiązany do odebrania dziecka ze szkoły z zaleceniem kontaktu z SANEPID. Informacja o podejrzeniu zakażeniem zostanie przekazana także do stacji SENEPID przez szkołę. Podczas odbioru dziecka rodzic musi się podporządkować poleceniom pracowników szkoły w zakresie poruszania się po budynku i opuszczenia go. Rodzic zapisując dziecko podaje numery kontaktowe czynne przez cały czas pobytu dziecka w szkole, by umożliwić natychmiastowy kontakt z osobą upoważnioną do odbioru dziecka. Jeżeli obowiązki służbowe mogą uniemożliwić rodzicowi odbiór dziecka ze szkoły lub telefonu, to należy złożyć w szkole upoważnienie do odbioru dziecka na inną osobę i podać telefon alternatywny. 

Stołówka do odwołania nie będzie przygotowywała posiłków. Dzieci będą mogły skorzystać z ciepłej herbaty do kanapek przyniesionych z domu.  

Zasady zgłoszenia dziecka na zajęcia: 

1.. Dzieci na zajęcia opiekuńczo–wychowawcze: należy zgłaszać telefonicznie: 

– przy pierwszym zapisie do środy 20 maja 2020 r. do godz. 12.00  

-w dalszych terminach nie później niż jeden dzień przed przyprowadzeniem dziecka na zajęcia do godziny 10.oo telefonicznie 632768745, (telefon alternatywny 632768211) 

Rodzic (pojedynczo) wprowadza dziecko do strefy wspólnej (wejście do budynku od strony boiska dolnego – dotyczy szkoły w Pyzdrach) i po przekazaniu dyżurującemu pracownikowi opuszcza budynek umożliwiając przekazanie dziecka następnemu rodzicowi. Odbiór odbywa się analogicznie. Dziecko informowane jest o miejscu prowadzenia zajęć i kierowane do wyznaczonej szatni i łazienki w celu umycia rąk. Następnie kierowane jest do właściwej sali na zajęcia. Rodzic przyprowadzając dziecko zostawia na stoliku w wejściu zgodę na dokonywanie dziecku bezdotykowego pomiaru temperatury przez wyznaczonego pracownika w przypadku podejrzenia dziecka o zachorowanie. 

2. Konieczność niezawodnej komunikacji jest wymuszona również możliwością zakażenia któregoś z pracowników szkoły lub nauczyciela prowadzącego zajęcia. Również w tym przypadku nieodzowne będzie natychmiastowe odizolowanie dzieci i zabranie ich do domu. 

3. Wskazane jest by rodzice przed przysłaniem dziecka do szkoły zapoznali dziecko z tym jak będzie wyglądał jego pobyt w szkole, aby zmniejszyć stres związany z odmienną niż zazwyczaj sytuacją szkolną. 

Dyrektor Szkoły 

Roman Dreżewski 

 Wytyczne dla pracowników szkoły związane z prowadzeniem zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3. 

 1. Pracownicy szkoły wyznaczeni przez dyrektora szkoły lub sekretarza szkoły wspierają organizację zapewnienia opieki dla dzieci zgłoszone na zajęcia, w szczególności związane z przyjściem odbiorem, utrzymaniem ładu i porządku na terenie szkoły i przestrzeganiem obowiązujących procedur, czynności związanych z prowadzeniem dezynfekcji. 
 2. Podczas przyprowadzania dzieci na zajęcia wyznaczony pracownik dopilnowuje, aby rodzice przestrzegali zasad przekazywania ich na zajęcia w zakresie funkcjonowania strefy wyznaczonej dla nich przestrzeni wspólnej, informuje o przydziale dziecka do grupy, o miejscu pozostawienia okrycia wierzchniego (szatni) i konieczności umycia rąk. 
 3. Pracownik ten przed przystąpieniem do wymienionych czynności jest zobowiązany założyć maskę lub przyłbicę ochronną zakrywającą usta i nos oraz zdezynfekować ręce. Jego miejscem do wykonywania czynności służbowych jest hol dolny, przy schodach pomiędzy salami 1  i 2. Jego zadaniem jest zwracanie uwagi na prawidłowe stosowanie masek na terenie strefy wspólnej przez rodziców (usta i nos zakryte), przeprowadzanie przez nich dezynfekcji rąk oraz przestrzeganie innych zasad opisanych w instrukcji przekazanej rodzicom.  
 4. Drugi wyznaczony pracownik dopilnowuje w łazience prawidłowego umycia rąk w razie potrzeby udzielając instrukcji, przez dziecko i przejścia do odpowiedniej sali zajęć. Pracownik ten stosuje również środki ochrony jak w punkcie 3. 
 5. Nauczyciel prowadzący zajęcia podczas przyjmowania dzieci stoi przy drzwiach klasy, wskazując dziecku miejsce pozostawienia okrycia wierzchniego i poleca mu pójście do łazienki w celu umycia rąk. 
 6.  Po powrocie dziecka z łazienki wskazuje mu stałe miejsce pracy w Sali lekcyjnej. 
 7. Na początku zajęć sprawdza obecność i omawia lub przypomina zasady zachowania i wyjaśnia dlaczego one są wprowadzone. Następnie prowadzi zajęcia.
 8. Nauczyciel od momentu ma obowiązek noszenia środków ochrony dróg oddechowych: maski lub przyłbicy oraz dezynfekcji dłoni po wejściu do szkoły. Wietrzy co godzinę salę lekcyjną i dopilnowuje przestrzegania zasad określonych w instrukcji przekazanej rodzicom. Dopilnowuje aby dzieci nie korzystały z tych samych przyborów piśmienniczych i innych przedmiotów, np. zabawki, piłki itp. Pilnujeaby dzieci zachowywały odpowiednie odległości od siebie, powyżej 1,5 m.  
 9. Nauczyciel rozdaje herbatę przyniesioną przez pracownika kuchni, stawia na stoliku ucznia przed posiłkiem. 
 10. W przypadku stwierdzenia u dziecka objawów chorobowych, natychmiast zgłasza to telefonicznie rodzicom i powiadamia dyrekcję szkoły oraz pielęgniarkę.  
 11. Jeżeli nauczyciel stwierdzi u siebie objawy chorobowe już w trakcie prowadzenia zajęć, to niezwłocznie informuje o tym fakcie dyrekcję szkoły oraz rodziców, którzy zobowiązani są do odbioru dzieci. Nauczyciel zgłasza ten fakt również do stacji SANEPID.  
 12. Nauczyciel jest zobowiązany znać „Wytyczne Gis MZ i MEN dla szkół podstawowych- edukacja wczesnoszkolna” i stosować się do nich. 
 13. Pracownicy obsługi wyznaczeni do pomocy w organizacji zajęć mają obowiązek dokonywać codziennie dezynfekcji pomieszczeń i wyposażenia sal lekcyjnych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć oraz klamek, drzwi które są wykorzystywane przy przemieszczaniu się pracowników i dzieci.  
 14. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły mają obowiązek przestrzegać dystansu społecznego min. 2 m.  
 15. Podczas opuszczania przez dzieci szkoły po zajęciach, nauczyciel wypuszcza dziecko z klasy po zgłoszeniu się rodzica w strefie wspólnej do pracownika i kieruje je do szatni, a następnie dziecko jest przekazywane pod nadzorem pracownika rodzicowi. Jeśli przy strefie wspólnej nie będzie pracownika obsługi, rodzic komunikuje swoje przybycie z wykorzystaniem telefonu komórkowego informując sekretarza szkoły. 

Dyrektor Szkoły 

Roman Dreżewski 

 Zasady organizacji konsultacji 

 1. Celem konsultacji jest możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.  
 2. W pierwszej kolejności są organizowane konsultacje dla uczniów zdających egzamin po ósmej klasie, z przedmiotów egzaminacyjnych. Konsultacje te rozpoczną się od 25 maja 2020r. zgodnie z opracowanym w tym celu harmonogramem, który będzie opublikowany na stronie internetowej szkoły i przesłany do uczniów klas ósmych za pomocą e-dziennika. Harmonogram będzie zawierał informację o przedmiocie, nauczycielu prowadzącym konsultacje, dniu, godzinie i miejscu prowadzenia konsultacji. 
 3. Konsultacje będą prowadzone w grupach do dziesięć osób, w tym samym czasie, na dostosowanym do tego celu holu wyposażonym w dziesięć miejsc dla uczniów ustawionych w bezpiecznej odległości, wyposażenie nagłaśniające, sprzęt projekcyjny oraz tablicę i inne przybory będące na wyposażeniu szkoły, które organizuje sobie według potrzeb nauczyciel. 
 4. Uczniowie będą mogli zgłaszać nauczycielowi trudności związane z treściami, umiejętnościami, wątpliwości, a nauczyciel będzie wyjaśniał, tłumaczył i udzielał wskazówek.  
 5. Potrzebę konsultacji uczeń zgłasza za pośrednictwem poczty elektronicznej (służbowej nauczyciela opublikowanej wcześniej na stronie WWW szkoły), a nauczyciel wyznacza jeden z terminów wyznaczonych w harmonogramie i informuje o tym zwrotnie ucznia. 
 6. Uczeń przychodzi do szkoły w wyznaczonym terminie wchodzi do budynku pojedynczo na pięć minut przed wyznaczoną godziną, wyposażony w maskę i przy wejściu do budynku obowiązkowo dezynfekuje ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną przy stoliku ze środkiem dezynfekującym. Następnie udaje się na górny hol, klatką schodową przy małej Sali gimnastycznej i po dotarciu na miejsce zajmuje wolne, stałe na całe spotkanie, stanowisko pracy. Uczniowie mogą korzystać z toalety szkolnej na holu wyznaczonym do odbywania zajęć, tylko pojedynczo, zachowując zasady higieny. Uczeń korzysta z materiałów piśmienniczych przyniesionych z domu, nie pożycza ich nikomu ani od nikogo.  
 7. Nauczyciel pracuje również stosując odpowiednie środki ochrony (maseczka, dezynfekcja rąk po wejściu do szkoły, odpowiedni dystans min. 2 m od innych osób) tylko na udostępnionym mu wyposażeniu.  
 8. Zabrania się uczniom zbliżania do innych osób na odległość mniejszą niż 2 m (dotyczy to również czasu oczekiwania na boisku drogi do szkoły, wejścia do budynku i poruszania się po nim), przebywania w innych niż opisane w tej instrukcji miejscach na terenie szkoły. 
 9. Obecność na konsultacjach  jest rejestrowana na liście obecności ze wskazaniem prowadzącego, a listy składane do teczki wyłożonej na stoliku nauczyciela. 
 10. Konsultacje muszą się rozpoczynać i kończyć punktualnie ze względu na konieczność przemieszczenia się grup i czas potrzebny na dezynfekcję stanowisk pracy dla następnych uczniów.  
 11. Uczniowie, którzy umówią się na konsultacje następujące po sobie, w tym samym dniu, z różnych przedmiotów przechodzą na hol przy wejściu głównym i tam oczekują do momentu udostępnienia miejsca ich prowadzenia. Nauczyciel ma obowiązek przebywania w miejscu prowadzenia konsultacji na pięć minut przed ich rozpoczęciem. 
 12. Po każdych zajęciach pracownik szkoły pełniący dyżur dezynfekuje stanowiska pracy ucznia i nauczyciela. Dopiero po wykonaniu dezynfekcji konsultacje może rozpocząć następna grupa.  
 13. Konsultacje organizuje nauczyciel zgodnie z opracowanym harmonogramem rezerwacji sali konsultacyjnej dla niego. 
 14. Od dnia 1 czerwca uruchomione zostają konsultacje dla pozostałych klas z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia, historia, język polski, język angielski. Dla tych konsultacji zostanie opracowany harmonogram rezerwacji sali konsultacyjnej. 
 15. Nauczyciel organizujący konsultacje, zgodnie z harmonogramem rezerwacji sali konsultacyjnej, ma obowiązek poinformować sekretarza szkoły o takim zamiarze, by umożliwić zapewnienie w tym czasie pomoc pracowników obsługi szkoły. 

Dyrektor Szkoły 

Roman Dreżewski 

Szkoła Niepodległej

listopad 2022
P W Ś C P S N
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Kategorie

Święta białe jak opłatek

Świeć, gwiazdeczko mała, świeć