Call: 63 2768 745 | Email: szkola@pyzdry.eu

Organizacja pracy w Szkole Filialnej we Wrąbczynkowskich Holendrach – r.szk.2020/2021


Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego będzie miało formę spotkania dzieci/ uczniów z wychowawcami w salach o godz. 7.40.
 2. Dowóz dzieci zgodnie z zeszłorocznym rozkładem jazdy autobusu ( wyjazd z Pyzdr 6.50). Odwóz o godzinie 8.15.
 3. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego obowiązują poniższe procedury:
 • Rodzice  i dzieci czekają przed budynkiem szkoły na wychowawcę, który wprowadzi dzieci na spotkanie w salach, po uprzednim zdezynfekowaniu dłoni i z zachowaniem zasad dystansu.
 • Rodzice, w czasie spotkania dzieci z wychowawcami, oczekują na dzieci przed budynkiem szkoły, z zachowaniem odpowiedniego dystansu.
 • Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się pod jego opieką do wyjścia na boisko szkolne i udają się do domu.
 1. Rodzice są proszeni o przekazanie zgody na pomiar temperatury ciała dziecka. Brak takiej zgody będzie skutkował, że dziecko będzie izolowane od grupy, a rodzic wzywany do natychmiastowego odbioru dziecka na podstawie mniejszej liczby i mniej miarodajnych zaobserwowanych objawów mogących świadczyć o zakażeniu wirusem.
 2. Apelujemy, aby Opiekunowie uczniów pozostali w kontakcie telefonicznym ze szkołą w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. W przypadku braku możliwości kontaktu rodziców ze szkołą ( brak łączności spowodowany czynnikami związanymi z pracą), prosimy o podanie alternatywnych osób do kontaktów i przekazania upoważnień na odbiór dzieci ze szkoły.
 3. Informujemy, że uczeń podczas dowozu do szkoły i w drodze powrotnej zobowiązany jest  bezwzględnie do zakrywania nosa i ust maseczką.

  Organizacja pracy w Szkole Filialnej we Wrąbczynkowskich Holendrach

  r.szk. 2020/2021

  1. Rodzice są proszeni o przekazanie zgody na pomiar temperatury ciała dziecka. Brak takiej zgody będzie skutkował, że dziecko będzie izolowane od grupy, a rodzic wzywany do natychmiastowego odbioru dziecka na podstawie mniejszej liczby i mniej miarodajnych zaobserwowanych objawów mogących świadczyć o zakażeniu wirusem.
  2. Apelujemy, aby Opiekunowie uczniów pozostali w kontakcie telefonicznym ze szkołą w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. W przypadku braku możliwości kontaktu rodziców ze szkołą ( brak łączności spowodowany czynnikami związanymi z pracą), prosimy o podanie alternatywnych osób do kontaktów i przekazania upoważnień na odbiór dzieci ze szkoły.
  3. Informujemy, że uczeń podczas dowozu do szkoły i w drodze powrotnej zobowiązany jest  bezwzględnie do zakrywania nosa i ust maseczką.

  Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

  1. Do szkoły/przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
  2. Dzieci/ uczniowie przyprowadzani i odbierani są przez osoby zdrowe, nieprzebywające na kwarantannie lub w izolacji.
  3. Dzieci należy przyprowadzać i odbierać ze szkoły/przedszkola zgodnie z zadeklarowanym czasem pobytu.
  4. Dzieci odbierają wyłącznie rodzice/ prawni opiekunowie / osoby upoważnione dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego.
  5. Na czas pracy szkoły, drzwi wejściowe do budynku są zamknięte ( przy drzwiach znajduje się dzwonek).
  6. Rodzic/ prawny opiekun chcąc przekazać istotne informacje na temat dziecka dla wychowawcy, powinien skontaktować się telefonicznie lub z wykorzystaniem innych środków komunikacji elektronicznej, tak by do minimum ograniczyć kontakt bezpośredni.
  7. Dziecko nie może przynosić do przedszkola zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów.
  8. Do szkoły/ przedszkola może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywający na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
  9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić dyrekcję, rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
  10. Szkoła zapewnia sprzęt i środki oraz razem z dyrektorem monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
  11. Na terenie szkoły wyznaczone jest i odpowiednio wyposażone pomieszczenie (m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący) , w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych  ( gabinet pielęgniarki).
  12. Na korytarzu szkolnym nauczyciele i personel noszą maski.
  13. Kontakt z rodzicami odbywa się za pomocą informacji  zawieranych w dzienniku elektronicznym oraz innych komunikatorów.

  Organizacja pracy na zajęciach

  • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie  wymieniają  się przyborami szkolnymi między sobą.
  • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach . Używany w czasie zajęć sprzęt jest umieszczany w koszu oznaczonym etykietą „Do dezynfekcji”.
  • Sale są wietrzone, części wspólne (korytarze)co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
  • Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
  • Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz przebywać  na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
  • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, zostaną ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe.
  • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
  • Pracownicy obsługi ograniczają kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
  • Z biblioteki szkolnej uczniowie korzystają w według ustalonego harmonogramu, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
  • W sali nr 9 i 10 po każdych zajęciach odbywa się dezynfekcja według ustalonego harmonogramu umieszczonego na drzwiach.
  • Każda dezynfekcja będzie odnotowana w zeszytach.
  • Dzieci oddziału przedszkolnego i klas I-III spożywają śniadanie w sali nr 4 z zachowaniem bezpiecznej odległości.

  Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

  1. Do placówki przyprowadzane są przez rodziców lub opiekunów prawnych tylko dzieci zdrowe.
  2. Obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzania dziecka, jeśli któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub izolacji domowej oraz gdy miało kontakt z osobą chorą.
  3. Dzieci do placówki są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
  4. Rodzice są zobowiązani do podpisania zgody na mierzenie temperatury dziecka na wejściu do placówki oraz w ciągu dnia. Niepodpisanie równoznaczne jest z nieprzyjęciem dziecka do placówki.
  5. Czas schodzenia się dzieci do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego obowiązuje od godz. 7:15 do 8:00. W wyznaczonym czasie rodzic przyprowadza dziecko i przy wejściu do budynku szkoły  dzwonkiem sygnalizuje przybycie dziecka. Rodzic obowiązkowo musi mieć osłonę nosa i ust.
  6. Pomoc przedszkolna otwiera drzwi, dezynfekuje ręce dziecku i udaje się z nim do szatni, a następnie sali przedszkolnej.
  7. Czas odbierania dziecka ze szkoły obowiązuje zgodnie z planem zajęć. Rodzic dzwoni dzwonkiem przy drzwiach wejściowych, sygnalizując swoje przybycie po dziecko. Nauczyciel/pomoc przedszkolna wypuszcza dziecko do szatni. Następnie nauczyciel/pomoc przedszkolna otwiera drzwi. Dziecko wychodzi i udaje się do rodzica.
  8. Rodzicowi wolno przebywać na terenie placówki tylko w wyznaczonej strefie, tj. przy drzwiach wejściowych i przy uliczce.
  9. Jeżeli dzieci przebywają na terenie wokół szkoły (boisko, plac zabaw) obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia rodzica na boisko i plac zabaw. Rodzic informuje o odebraniu dziecka obecnego na dyżurze nauczyciela, pozostając przed uliczką.
  10. Po przekazaniu/odbiorze dziecka rodzice niezwłocznie opuszczają teren placówki.

   

  Procedura postępowania  na wypadek podejrzenia zakażenia Covid-19

  • W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe.
  • Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrekcję, rodziców/ opiekunów i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka informując o powodach.
  • Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa.

  Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 01.09.2020 do czasu ich odwołania. Wszyscy zobowiązani są do ich przestrzegania.

   

  Dyrekcja

  nauczyciele

   

Laboratoria Przyszłości

Szkolny Klub Sportowy

Szkoła Niepodległej

czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Kategorie

Skip to content